به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه می رساند که بر اساس پیگیری های به عمل آمده، شهریه این دسته از دانشجویان(ورودی های سال 1392) در هر نیمسال تحصیلی به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال به تصویب هیات امنای دانشگاه صنعتی اصفهان رسیده است.

بدیهی است که در انتهای دوره، شهریه کل دوره تحصیل دانشجویان بر این اساس محاسبه و تسویه مالی به عمل خواهد آمد.

پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان