نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 

دارا بودن يكي از مدارك زبان انگليسي قابل قبول برای دانشجویان دکتری پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان به شرح ذيل می باشد :

 -  MCHE  حداقل نمره 50  

       -  TOLIMO حداقل نمره 520

       -  TOEFLحداقل نمره 500     (IBT  حداقل 61 و PBT حداقل 500 مورد قبول است) 

       -  IELTS    حداقل نمره  5.5                     

ارائه گواهی قبولی و کسب حدنصاب لازم قبل از امتحان جامع دانشجویان الزامی است.