به استحضار مي رساند آخرين مهلت دفاع براي آن دسته از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كه مايل به فراغت از تحصيل در نيمسال اول سال

تحصيلي 96-1395 مي باشند روز پايان امتحانات(95/10/26) خواهد بود.